Fagområder

Mekling Mekling

Hva er mekling og når bør man bruke mekler?

Mekling, som et alternativ til rettslig prosess, er en strukturert prosess for å forsøke å løse konflikter. Det foregår ved at parter med en fastlåst konflikt får hjelp av en nøytral tredjeperson til å finne en løsning som begge parter kan godta. Med unntak av straffesaker kan de fleste konflikter mekles, både i forretningskonflikter og private konflikter.
 
Gjennom meklingsprosessen får partene bistand til forhandlingene og mulighetene for å komme frem til en løsning begge parter kan akseptere er ofte større enn i en rettslig prosess, i tillegg til at mekling ofte vil være et mer kostnadseffektivt alternativ.
 

Meklerens funksjon er å opptre som en nøytral mellommann som stiller sin juridiske innsikt og sin konfliktkompetanse til rådighet, men det er partene selv som har kontroll over prosess og resultat. Partene kan være representert ved egne advokater i tillegg, men disse deltar i tilfelle kun som rådgivere.
 
Mekleren er ikke en dommer, og kan ikke treffe avgjørelser som er bindende for partene. Det er normalt heller ikke meklerens oppgave å gi partene rådgivning. Behandlingen er konfidensiell.

 

 

 

Sertifisert mekler

Meklere sertifisert av Advokatforeningen har gjennomført et intensivt og omfattende opplæringsprogram over fem dager. For å bli sertifisert må man bestå en avsluttende evaluering. Videre er det stilt krav om vedlikehold av kompetanse for å beholde sertifiseringen.
 
Advokat Siv Elisabeth Hveberg har vært sertifisert megler i regi av Advokatforeningen siden sertifiseringsordningen ble opprettet i 2016, og har i tillegg kurs i digital mekling. Hun er oppnevnt ekstern rettsmekler i en rekke domstoler og er også medgrunnlegger av Meklingsforeningen.

Kommersielle kontrakter Kommersielle kontrakter

Norske og internasjonale kommersielle kontraksforhold

Advokat Siv Elisabeth Hveberg har lang erfaring med rådgivning til norske industribedrifter knyttet til:

 

 • Utforming av kontrakter med norske og utenlandske parter
 • Ved anbud/tilbudsfase
 • Forhandlinger
 • Endringsoppgjør
 • Kontraktsbrudd
 • Tvisteløsning


Hun har omfattende internasjonal erfaring, og er skotsk solicitor i tillegg til norsk advokat.

 

Solid erfaring med kontraktsforhold relatert til bygg- og anleggsbransjen

 

Advokatfirmaet Hveberg AS yter også bistand til byggherrer, eiendomsutviklere, investorer, prosjekterende, leverandører og entreprenører ved utforming og kvalitetssikring av kontrakter, kontraktsforhandlinger og endrings- og sluttoppgjør.

 

 

Våre klienter er næringsdrivende, offentlig sektor, ideelle organisasjoner og privatpersoner.

 

Våre kunder kommer hovedsaklig fra Innlandet, men vi har også klienter fra andre deler av landet og utlandet.

Fast eiendom Fast eiendom

Fast eiendom rettsforhold

Advokatfirmaet Hveberg AS tilbyr et bredt spekter av rådgivning knyttet til fast eiendoms rettsforhold.

 

 

Våre advokater bistår ved håndtering av alle forhold rundt fast eiendom

For eksempel:

 

 • Kjøp og salg av eiendom
 • Ved utvikling av fast eiendom
 • Husleie- og boligrettslige spørsmål
 • Problemstillinger relatert til avhendingsloven, plan- og bygningsloven, bustadoppføringsloven og naborettslige forhold
 • Forhold tilknyttet tomtefeste for festere og grunneiere

 

Vi yter bistand til grunneiere, festere, byggherrer, eiendomsutviklere, investorer, prosjekterende, leverandører og entreprenører ved utforming og kvalitetssikring av kontrakter, kontraktsforhandlinger og med sluttoppgjør.

Voldgift Voldgift

Voldgift er ofte et godt alternativ til sivilprosess

Voldgift er en alternativ tvisteløsning til de ordinære domstoler. Partene må avtale voldgift som tvisteløsning, og som oftest er dette avtaleregulert før tvisten oppstår. Det er imidlertid ingen ting i veien for å bli enige om voldgift når tvisten først har oppstått.

 

Partene har en sterkere styring med prosessen enn i tvister for ordinære domstoler, og kan for eksempel avtale valg av dommere og antallet dommere, eller andre prosessuelle forhold som er bedre tilpasset tvisten eller av andre grunner ønsket av partene.

 

Som oftest er det ikke adgang til å anke, og man vil da normalt få en raskere avslutning på saken. Voldgift vil redusere muligheten for uønsket medieomtale rundt tvisten, og vil medføre en klart billigere prosess enn ved ordinære domstoler hvis man legger til grunn at en tvist i ordinære domstoler vil bli anket.

 

 

Advokat Siv Elisabeth kan bistå med voldgift

 

 

Advokat Siv Elisabeth Hveberg bistår klienter ved prosedyre i voldgift og spørsmål om ugyldighet av voldgiftsdommer. Hun tar også oppdrag som voldgiftsdommer. Høsten 2015 gjennomførte hun voldgiftsdommerutdanningen i regi av Danske Advokater i samarbeid med Den norske advokatforeningen, ICC i Paris, Juristenes Utdanningssenter og Danish Arbitration.

 

 

Arv og Skifte Arv og skifte

Arv og skifte

Berettigelse til arv kan man få enten gjennom testament eller lov.

Testasjonsfriheten er et sentralt prinsipp innen arveretten i Norge. Det betyr at den som oppretter et testament kan fordele sine eiendeler og eiendommer på en annen måte enn den loven legger opp, dog likevel innenfor de grenser som loven fastsetter. Testamentets bestemmelser om arv får da forrang på arverekkefølgen i arveloven. En viktig begrensning er den del av arven som i henhold til arvelovens bestemmelser skal tilfalle livsarvinger.

 

Det er strenge formkrav knyttet til opprettelsen av testament. Vi bistår klienter med opprettelse av testament, og gir råd til hvilke muligheter som finnes innenfor lovens rammer.

Ektefeller har rett til arv i medhold av arveloven, så fremt testator ikke har skrevet testament som innskrenker denne retten, og informert den andre ektefellen om dette.

Samboere er under visse vilkår sikret noe arv ved lov dersom samboeren faller fra. Vilkårene er strenge, og arven begrenset.

 

Arveoppgjør kan være utfordrende for arvingene, og vi bistår med rådgivning eller den faktiske gjennomføringen av skiftet.

Ved generasjonsskifter anbefales det at man planlegger i god tid.

 

 

Økonomisk oppgjør mellom samboere og skifte mellom ektefeller

 

Økonomisk oppgjør mellom samboere og skifte mellom ektefeller
Ved opphør av samboerforhold eller ekteskap skal det gjøres en fordeling av de verdier og gjeld partene har på det tidspunktet. For samboere er hovedregelen at det ikke oppstår noe økonomisk fellesskap mellom partene dersom ikke partene innretter seg slik selv enten ved avtale eller på annen måte. For ektefeller er hovedregelen at det blir et økonomisk fellesskap mellom partene, om ikke partene avtaler noe annet gjennom ektepakt.

 

Både ved økonomiske oppgjør etter ekteskap og samboerforhold oppstår det i praksis ofte diskusjon blant annet om eierforhold, vederlagskrav og hvem som skal få beholde eiendeler som begge ønsker.

Advokatfirmaet Hveberg AS bistår ved alle spørsmål knyttet til arv og skifte av dødsbo. Vi bistår også i forbindelse med samboerkontrakter og økonomisk oppgjør etter opphør av samboerskap, og ved opprettelse av ektepakter og skifte mellom ektefeller. Vi bistår også ved opprettelse av samboerkontrakter, ektepakter og generasjonsskifter.

ADVOKATFIRMAET HVEBERG AS
Parkgata 12D
2317, Hamar

ETTER AVTALE:

Storveien 3
Trysil